Odbory

V súčasnosti majú naši žiaci možnosť študovať na týchto odboroch s vyučovaním týchto nástrojov:

Hudobný odbor – HO

 • hra na klavíri
 • hra na zobcovej a priečnej flaute
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • hra na violončele
 • hra na bicích
 • spev

Súčasťou edukácie je komorná hra, štvorručná hra. Na našej škole funguje aj školská kapela.

Výtvarný odbor – VO
keramika, kresba, maľba, grafika, modelovanie, battikovanie, výroba šperkov, výtvarné dielne, výtvarné workshopy

Literárno-dramatický odbor – LDO
• dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti

Hodiny popri výtvarnom odbore zamerané na filmovanie, strihanie filmu, fotenie, ozvučovanie, tvorba filmových efektov.

Základná umelecká škola sv. košických mučeníkov otvára od októbra školského roku 2018/2019 tanečný odbor.

 • moderný tanec (zameranie: 5. – 9. ročník)

Osvojenie techník moderného tanca. Technika M. Graham, J. Limón …). Prevedenie a uvedomovanie si jednotlivých technických a tanečných prvkov.

 • džezový tanec (zameranie: 5. – 7. ročník)

Osvojenie si pohybových pravidiel  techník, princípov a ich väzieb, rozvoj koordinačných schopností žiaka, rozvoj tanečnosti a individuálneho prejavu žiaka v tanci.

 • scénický tanec (zameranie: 4. – 9. ročník)

Vyjadrenie príbehu, myšlienky alebo pocitu v modernom výrazovom tanci určenom pre divadelnú scénu.

 • ľudový tanec (zameranie: 4. – 9. ročník)

Zoznámenie  sa so základnými tanečnými motívmi a prvkami, pestrosťou, rôznorodosťou a krásou slovenských ľudových tancov.

 • hudobno – pohybová výchova (zameranie: pre 4 a 5 ročné deti)

Pohybová príprava, pohyb v priestore, pohybové hry so spevom a prvkami ľudového tanca.

 • tanečná príprava (zameranie: pre 6 ročné deti)

Získanie návykov správneho držania tela. Hudobné vzdelávanie zamerané na rytmus, tempo, takt, dynamiku, frázovanie – v teoretickej aj praktickej príprave.

 • klasický tanec (zameranie: od 7 rokov)

Pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou ako základný pilier rozvoja ostatných tanečných techník.

 • kreatívny tanec (zameranie: od 5 – 18 rokov)

Ako prechodný stupeň k modernému tancu. Rozvoj individuálneho výrazu tanečníka a vzťahov  pohyb – priestor a  pohyb – hudba. Práca s detskou fantáziou, s predstavami, s vnímaním.

 • spoločenské tance (zameranie: 4. – 9. ročník)

Latinsko – americké tance: Samba, Rumba, Cha-cha, Jive

 • štandardné tance: Waltz, Valčík, Tango, Polka

Tešíme sa na Vás a na spoločné zážitky!