Poplatky – aktualizované od 1. septembra 2020

 

 

PREHĽAD POPLATKOV NA ZUŠ SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV, ČORDÁKOVA 50, 040 23  KOŠICE V ŠK. ROKU 2020/2021

 

Individuálne vyučovanie s odovzdaným čestným vyhlásením                                  15 € mesačne

Individuálne vyučovanie bez čestného vyhlásenia                                                     25 € mesačne

Individuálne vyučovanie každého ďalšieho predmetu                                               25 € mesačne

 

Skupinové vyučovanie s odovzdaným čestným vyhlásením                                     10 € mesačne

Skupinové vyučovanie bez čestného vyhlásenia                                                         20 € mesačne

Skupinové vyučovanie každého ďalšieho predmetu                                                  20 € mesačne

 

Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu sa mesačný poplatok znižuje o 2 €.

Poplatky je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci vopred na č. ú.:

SK93 0200 0000 0031 6241 8657VS: 333, do poznámky prosím uviesť meno dieťaťa.

 

Okrem mesačného školného sa uhrádza aj rodičovský príspevok vo výške 15 €/polrok/rodina.

Tento poplatok môžete uhradiť priamo vyučujúcemu pedagógovi alebo na č. účtu:

SK76 0900 0000 0051 3783 3137, do poznámky prosím uviesť meno dieťaťa.

 

Mesačné školné ako aj rodičovský príspevok viete uhradiť aj v hotovosti na sekretariáte školy.