Poplatky – aktualizované pre šk. rok 2023/2024

PREHĽAD POPLATKOV NA ZUŠ SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV, ČORDÁKOVA 50, 040 23  KOŠICE V ŠK. ROKU 2023/2024

 

ŠKOLNÉ

Individuálne vyučovanie s odovzdaným čestným vyhlásením                  15 € mesačne

Individuálne vyučovanie bez čestného vyhlásenia                                         25 € mesačne

Individuálne vyučovanie každého ďalšieho predmetu                                 25 € mesačne

 

Skupinové vyučovanie s odovzdaným čestným vyhlásením                       10 € mesačne

Skupinové vyučovanie bez čestného vyhlásenia                                              20 € mesačne

Skupinové vyučovanie každého ďalšieho predmetu                                      20 € mesačne

 

Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu sa mesačný poplatok znižuje o 2 €.

Poplatky je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci vopred na č. účtu:

SK93 0200 0000 0031 6241 8657VS: 333, do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

 

RODIČOVSKÝPRÍSPEVOK:

Okrem mesačného školného sa uhrádza aj rodičovský príspevok vo výške 20 €/polrok/žiak.

 1.súrodenec – rodičovský príspevok vo výške 10 €/polrok.

Každý ďalší súrodenec – rodičovský príspevok vo výške 1 €/polrok.

Číslo účtu:

SK76 0900 0000 0051 3783 3137, do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

 

Mesačné školné ako aj rodičovský príspevok viete uhradiť aj v hotovosti na sekretariáte školy.