Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v y h l a s u j e riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na
obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

Kategória voľného pracovného miesta:

Učiteľ pre základnú umeleckú školu – klavír

Učiteľ pre základnú umeleckú školu – výtvarný  odbor

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
– kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
– schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
– kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška do výberového konania
– kópie dokladov o vzdelaní
– profesijný životopis
– krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace,
– odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
– písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 533/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 20. júla 2023 na adresu:

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. augusta 2023 od 9:00 hod na Spojenej škole sv.
Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.