Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

Kategória voľného pracovného miesta:

 • Učiteľ pre základnú umeleckú školu – klavír, gitara
 • Učiteľ pre základnú umeleckú školu – výtvarný odbor
 • Pedagogický asistent v MŠ

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace,
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 14. októbra 2022 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámený e-mailom najmenej 5 dní pred jeho uskutočnením.

V Košiciach 19.9.2022

 

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy