Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia,

od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane sviatkov a víkendov/.