Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania ZUŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:
mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Na našej ZUŠ sa to týka výtvarného odboru a vyučovania hudobnej náuky.

V blízkej dobe Vás budú kontaktovať vyučujúci jednotlivých predmetov na doriešenie dištančnej výučby.