Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

Kategória voľného pracovného miesta:

                            Učiteľ                            

Podkategória pedagogického zamestnanca:

                           Učiteľ pre základnú umeleckú školu – klavír

   

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • Kreativita, pozitívny vzťah k deťom

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list)
 • Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 3. júla 2020 od 9:00 hod. na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.

 

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 30. júna 2020 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.