Zápis do ZUŠ

Základná umelecká škola sv. košických mučeníkov pozýva všetkých záujemcov o umelecké štúdium na zápis talentovaných detí.

 

 

Na škole je možnosť študovať v troch umeleckých odboroch:

 • hudobnom  / hudobné nástroje a spev/
 • literárno-dramatickom
 • výtvarnom

Do prípravného ročníka sú prijímané deti  od  šiestich rokov, výnimočné talenty aj mladšie. Na niektoré hudobné nástroje môžu byť prijatí aj starší žiaci.

 Zápis sa uskutoční popoludní od 15.00 hod. do 17.00 hod. v triede č. 163 na 1. poschodí v týchto termínoch:

21. mája 2018/pondelok/

23. mája 2018/streda/

28. mája 2018 /pondelok/

30.mája 2018 /streda/

Podmienky prijatia do ZUŠ

ZUŠ poskytuje  základné umelecké vzdelanie.  Vo všetkých troch umeleckých odboroch pripravuje žiakov na štúdium umeleckých a pedagogických odborov  na stredných a vysokých školách.

Štúdium je rozdelené na:

–  prípravné štúdium  jednoročné, alebo dvojročné  –  pre mladšie deti –  základné štúdium  1. stupňa  trvá 8 rokov.  Delí sa na primárne umelecké vzdelávanie /4 roky/ a nižšie sekundárne umelecké  vzdelávanie /4 roky/. U vekovo starších žiakov je pri určených hudobných nástrojoch možnosť štúdia v dvojročnej skrátenej forme primárneho umeleckého  vzdelávania.

–  základné štúdium  2. stupňa trvá 4 roky

–  štúdium pre dospelých je štvorročná forma štúdia

Do prípravného štúdia sú prijímané deti predškolského veku a žiaci 1. –  2. ročníka základnej školy. Starší uchádzači sú prijímaní do základného štúdia, nad 18 rokov do štúdia pre dospelých. V súčasnosti však túto možnosť neposkytujeme.

Popis odborov

V hudobnom odbore vyučujeme  hru na hudobných nástrojoch:

 • klavír, keyboard
 • husle, violončelo,
 • dychové nástroje – zobcová a priečna flauta trúbka,
 • klasická gitara, elektrická gitara
 • bicie nástroje
 • spev

Po získaní základných zručnosti v hre na hudobné nástroje je možnosť uplatnenia žiakov v školských telesách –  sláčikové duá, triá a dychový súbor, zborový spev, gitarový súbor, školská kapela

Na zápise talentovaných detí, sa zisťujú prirodzené predpoklady uchádzača o jednotlivé odbory:

 • Hudobný odbor:

 –   spev jednoduchej piesne –   zaspievanie počutého tónu, alebo niekoľkých tónov /hudobný sluch/

–   zopakovanie jednoduchého rytmického motívu zatlieskaním alebo vyťukaním        /rytmické  cítenie/ –   fyzické predpoklady ku hre na zvolený hudobný nástroj

 • Výtvarný odbor:

–   priestorové, farebné a tvarové vnímanie –   schopnosť výtvarného prejavu podľa skutočnosti a podľa predstavy

 • Literárno-dramatický odbor:

–   základné hudobné a pohybové predpoklady  /hudobný sluch a rytmické cítenie/ –   slovný prejav  –  recitácia  –   telesná spôsobilosť

Na posúdenie  uvedených predpokladov je na talentové prijímacie skúšky riaditeľom školy menovaná  trojčlenná skúšobná komisia.  Počas prijímacích skúšok  rodič alebo zákonný zástupca vyplní a podpíše príslušný formulár prihlášky.